top

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszajenő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020.mévre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2. a szociális rászorultság igazolására szolgáló egyéb iratok

3. „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2019/2020. tanév I. félévéről

A pályázat célja A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Pályázók köre A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

„A” típusú pályázat esetén: felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat esetén: 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: – a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója – doktori (PhD) képzésben vesz részt – kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.

A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen vagy az 56/434-550-es telefonszámon Fazekasné Kurucz Tünde ügyintézőtől kérhetnek felvilágosítást.

Tiszajenő, 2019. október 4.

Puskás Béla

polgármester

Hírek