TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszajenő Községi Önkormányzat a  szociális ellátások keretében Tanszer - Tankönyv beszerzéshez támogatást nyújt a Tiszajenőn   állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező  lakosok, oktatási intézményben tanuló gyermekeik beiskolázásához és óvodáztatásához.

 A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető  az Önkormányzat titkárságán vagy letölthető a honlapunkról (www. tiszajeno.hu - letölthető nyomtatványok - kérelem települési támogatásra).

 A kérelem nyomtatványhoz szükséges csatolni:

     -    a középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében iskolalátogatási igazolást, vagy felvételt igazoló okmány

     -    a jövedelemről szóló igazolást:

             - munkaviszonyban állóknál  a kérelem benyújtását megelőző hónapban

               megszerzett nettó   jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,

             - nyugdíjszerű ellátásoknál  a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi

               igazolását és a benyújtást megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy

               banki  kivonatát,

             - gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolást vagy nyilatkozatot.

A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

A kérelmek benyújtási határideje 2020. július 15.-2020.július 31.

 

Tiszajenő, 2020.07.14.

 

                                                                                           Virág József  polgármester


Figyelem

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

  Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 A kezelés pontos időpontja: 2020. Augusztus 04. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2020 augusztus 5.-augusztus 6.napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

 Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.


Tao 2020

A teljes dokumentum letöltése: http://tiszajeno.hu/uploads/tao_2020.pdf


Közlemény

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben -bizonyos kivételekkel, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges többek között az alábbi ügyekben: kereskedelmi működési engedély, telepengedély, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély.

A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a hatósági bizonyítvánnyal igazolvánnyal, nyilvántartással kapcsolatos, anyakönyvi, határrendészeti engedélyezési, jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, vezetékjog engedélyezés, kisajátítási eljárások, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése, földügyi, földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos ügyek,   a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások,  vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

- az ügyfélkapu útján,

- elektronikus űrlap útján,

- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

- e-mail útján

megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál  a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag

-Tiszajenő településen a bejelentes@tiszajeno.hu e-mail cím

-Vezseny településen a  bejelentes@vezseny.hu e-mail cím

-Tiszavárkony településen a  bejelentes@tiszavarkony.hu e-mail cím

szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tiszajenő, 2020. május 18.

 

                                                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                                           jegyző

 


FIGYELEM

T Á J É K O Z T A T Ó

 A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE  VALÓ

JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA, VALAMINT A HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN

HÁTRÁNYOS HELYZET FENNÁLLÁSÁT MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATOKRÓL

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020.(IV.5.) kormányrendelet 8.§-a alapján a 2020. április 6. napján fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet  hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

 Tiszajenő, 2020. április 16.

                                                                                               Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                             jegyző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8