Tájékoztató

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális  célú tüzelőanyag  támogatás szabályait.

 A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.

A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

 Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

 A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.

A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:

- nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és  

   nyugdíjszelvény,

- munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap

  nettó  jövedelméről szóló igazolás,

- családi pótlékban és GYES - ben részesülők ellátásának igazolása

- gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

 A kérelmek benyújtási határideje: 2016. december 31. a határidő jogvesztő.

A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

 Tiszajenő, 2016-11-30.

                                                                                                                                                                                                                               Puskás Béla

                                                                                                                                                                                                                               polgármester

 


FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Önkéntes Mentő szervezet - csoport (5fő) - alakításához várunk jelentkezőket!

Érdeklődés : Puskás Béla polgármester

                          T: 56/434-550


pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 1./ Tiszajenő Község Önkormányzata a település lakónépességének megtartása és növelése érdekében  pályázat útján értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező tiszajenői 437 hrsz-ú, és 442/2 hrsz-ú ingatlanjait. (Az ingatlanok előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthetők.)

 2./   Az értékesíteni kívánt ingatlanok vételára: 5,-Ft/ingatlan, azaz Öt forint/ingatlan.

 3./   A pályázat benyújtásának feltételei:

          a) A vevőnek vállalnia kell, hogy a megvásárolt telekre lakóházat épít.

          b) A vevő vállalja, hogy a lakóházra az adásvételi szerződés aláírását követő 3 éven belül a jogerős használatba vételi engedélyt megszerzi, és azt a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalban  bemutatja.

          c) Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés aláírását követő 7 éven belül nem idegenítheti el.

 4./     Az ingatlanon az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell létesíteni.

 5./ Amennyiben a vevő vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy elesik a kedvezménytől, és köteles megfizetni vételár-kiegészítésként a telek forgalmi értékeként 300.000,-Ft-ot az önkormányzat részére.

 6./     Amennyiben az építkezés egyáltalán nem kezdődött meg, - külön testületi döntés alapján – a telek tulajdonjoga 3 év után visszaszáll az önkormányzatra.

 7./     A pályázat kötelező tartalmi elemei:

         - Kérelem  (letölthető: ügyintézés-letölthető  nyomtaványok  alcímnél)

 8./     A pályázatok benyújtásának helye:

         A pályázatokat  a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (5094 Tiszajenő, Vasút utca  11. sz.) címére kell benyújtani.

 9./     A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos.

 10./ A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat beérkezését követő testületi ülésén, beérkezési sorrendben bírálja el.

 

 


KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS

hétfő: 15:00 - 17:00

kedd: 13:30 - 17:00

szerda: 13:30 - 17:00

csütörtök: 15:00 - 17:00

péntek: 13:00 - 18:00

Minden hónap első szombat nyitva  9:00 - 11:00

Minden hónap első hétfőjén zárva!

1 | 2 | 3