Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély István
e-mail: adatvedelem@compnet.hu


FIGYELEM

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

* 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.   

( Telefon: 56/ 434-550   Fax: 434-134

   E-mail: info@tiszajeno.hu 

 

Ügyiratszám: Tj/234/2019.                            Tárgy: Tiszajenő településen a képviselő-testület megválasztandó tagjai   számának megállapítása                                                                                             

Ügyintéző: Fazekasné                                                                                                                      

 H A T Á R O Z A T

 A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy Tiszajenő településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma: 6 fő.

  E határozat ellen a döntés közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) kifogás nyújtható be.

A kifogást a Helyi Választási Irodához (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) - írásban személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

 A kifogásnak tartalmaznia kell  a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

I N D O K O L Á S

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 A Ve. 306.§ (1) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

 A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján Tiszajenő település 2019. január 1-jei lakosságszáma 1535 fő, így a településen a megszerezhető mandátumok száma 6.

 Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 Határozatom Tiszajenő Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint honlapján kerül közzétételre.

 Határozatomat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 4. § c) pontja alapján – figyelemmel a Ve. 306.§ (2) bekezdésére - hoztam meg, jogorvoslati lehetőséget a Ve. 208, 209, 210, 212.§-a alapján biztosítottam.

 Tiszajenő, 2019. február 11.

                                                                                     Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                   Helyi Választási Iroda Vezetője

1 | 2 | 3 | 4 | 5