Tisztelt Lakosság!

T Á J É K O Z  T A T Á S

Tiszajenő Község Önkormányzata a 2005/2020(XII.24.) Korm.határozat alapján

közlekedésfejlesztési feldatainak támogatására,

a TEMETŐHÖZ vezető út felújítására, 84.200.000.-Ft összegű támogatásban részesült.


Közlemény

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben -bizonyos kivételekkel, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges többek között az alábbi ügyekben: kereskedelmi működési engedély, telepengedély, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély.

A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a hatósági bizonyítvánnyal igazolvánnyal, nyilvántartással kapcsolatos, anyakönyvi, határrendészeti engedélyezési, jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, vezetékjog engedélyezés, kisajátítási eljárások, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése, földügyi, földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos ügyek,   a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások,  vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

- az ügyfélkapu útján,

- elektronikus űrlap útján,

- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

- e-mail útján

megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál  a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag

-Tiszajenő településen a bejelentes@tiszajeno.hu e-mail cím

-Vezseny településen a  bejelentes@vezseny.hu e-mail cím

-Tiszavárkony településen a  bejelentes@tiszavarkony.hu e-mail cím

szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tiszajenő, 2020. május 18.

 

                                                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                                           jegyző

 


Tisztelt Lakosság,F I G Y E L E M

F E L H Í V Á S

Az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő

fogyatékos személyek  és családjaik támogatására

 

Az Emberi  Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet adott ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatásával kapcsolatosan.

Az intézkedési terv szerint szükséges felmérni, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, hogy segítségre lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején.

A felmérést településünkön elindítottuk, kérem, hogy aki tudomással bír otthonukban élő olyan személyekről, akik segítségre szorulnak, jelezzék ezt az önkormányzat részére.

A bejelentés a „ Segítségre szoruló fogyatékos személy bejelentése” letölthető nyomtatványon történik.

(lsd. Ügyintézés-letölthető Nyomtatványok)

További tájékoztatás a 20-548-8538 telefonszámokon kérhető.


Tisztelt Lakosság,F I G Y E L E M

T Á J É K O Z T A T Ó

a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges intézkedésekről

 A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  Hivatali épületének használatára vonatkozóan – az alkalmazottak és a lakosság védelme érdekében -   az alábbiakat rendelem el:

-          A hivatalban elsősorban az elektronikus, illetve a telefonos ügyintézés ajánlott, amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, telefonon történő időpontegyeztetést követően vehető igénybe.

Kérem, hogy  időpontegyeztetésre az illetékes ügyintézőt hívják telefonon.

Elérhetőségek:

=központi telefonszám:  56-434-550

= Virág József polgármester 30-615-0803

= Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 20-548-6289

= Skorka Antal / adóügy, ebek, méhek, / 20-548-8389

= Fazekasné Kurucz Tünde / anyakönyvi ügyek, gyermekvédelem, lakásfenntartási támogatási ügyek/ 20-548-9234

=Jávorszki Gyöngyi / szociális ügyek, ingatlan adásvételi, haszonbérleti kifüggesztési kérelmek/ 20-548-8721

-          A hivatali épület főbejárata zárva tart.

-          A hivatali épület hátsó bejáratánál kötelező valamennyi oda belépő személy részére a mosdóba kihelyezett kézfertőtlenítőszer használata.

-          A házasságkötő terem esküvő céljára történő használata  során az anyakönyvvezetőn és a  házasulandó feleken kívül legfeljebb 20 fő tartózkodhat a teremben.

  4) A településen élő azon időskorú személyek ellátását, akik az élelmiszereik és gyógyszereik beszerzéséhez segítséget igényelnek, a Tiszajenői Polgárőr Egyesületen keresztül biztosítom . Elérhetőség: Lólé Zsolt polgárőr parancsnok tel.: 30-621-7781.

 

 5) A járványügyi zárlat alá helyezett személyek ellátását az önkormányzat részéről Csíkos Tamás alpolgármester biztosítja.

 

Jelen utasítás 2020. március 16.napjától lép hatályba, mely visszavonásig érvényes.

Jelen utasítást a kiadásakor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

 

 

 

                                                                                                               Virág József

                                                                                                               polgármester

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7