Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély István
e-mail: adatvedelem@compnet.hu


FIGYELEM

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

* 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.   

( Telefon: 56/ 434-550   Fax: 434-134

   E-mail: info@tiszajeno.hu 

 

Ügyiratszám: Tj/234/2019.                            Tárgy: Tiszajenő településen a képviselő-testület megválasztandó tagjai   számának megállapítása                                                                                             

Ügyintéző: Fazekasné                                                                                                                      

 H A T Á R O Z A T

 A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy Tiszajenő településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma: 6 fő.

  E határozat ellen a döntés közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) kifogás nyújtható be.

A kifogást a Helyi Választási Irodához (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) - írásban személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

 A kifogásnak tartalmaznia kell  a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

I N D O K O L Á S

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 A Ve. 306.§ (1) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

 A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján Tiszajenő település 2019. január 1-jei lakosságszáma 1535 fő, így a településen a megszerezhető mandátumok száma 6.

 Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 Határozatom Tiszajenő Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint honlapján kerül közzétételre.

 Határozatomat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 4. § c) pontja alapján – figyelemmel a Ve. 306.§ (2) bekezdésére - hoztam meg, jogorvoslati lehetőséget a Ve. 208, 209, 210, 212.§-a alapján biztosítottam.

 Tiszajenő, 2019. február 11.

                                                                                     Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                   Helyi Választási Iroda Vezetője


Elektronikus ügyintézés

E- ügyintézés

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § 1.ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Tiszajenő Községi Önkormányzat ezen kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Amennyiben az ügy elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét: https://epapir.gov.hu.

 


Községháza energetikai racionalizációja

Községháza energia racionalizációja
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00036
2017.12.08.

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. július 28-án a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-3.2.1-15 számú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.
A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. szeptember 7 -én
kelt támogatói döntés szerint 50,04 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra
érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2017. október 11-én
lépett hatályba.

A projekt célja
Tiszajenő Községházának energetikai felújításával a projekt elsődleges célja, az
energiaköltségek racionalizálása, a megújuló energiaforrások részarányának növelése és
energiahatékonyság javítása a cél. A fejlesztés hatására csökken a CO2 kibocsájtás,
miközben a megújuló energia részaránya növekszik, ami a környezeti fenntarthatóság
szempontjából kiemelkedő eredmény. A Községháza fejlesztése azonban nem csak a környezeti,
hanem a társadalmi fenntarthatóság szempontjából is jelentőséggel bír a helyi közösségi
kohézió erősítésében.
A projekt célja továbbá az energiahordozó- költség csökkentése, valamint a hazai és helyi
energiahordozók részarányának növelése, mégpedig kifejezetten a település adottságaihoz
igazodva.

A befejezés tervezett dátuma: 2018.10.31.

1 | 2 | 3 | 4 | 5