Tiszajenői közös önkormányzati hivatal SZMSZ


Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZATA

Jóváhagyta:

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozatával

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   73/2012.(XII.17.) Kt. sz. határozatával

Hatályos : 2013. január 1-től.

  • I. fejezet
  •  
  • A Közös hivatal azonosító adatai, jogállása,
  • felügyelete, képviselete

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Közös Hivatal adatait , gazdálkodásának alapvető szabályait, feladatait, szervezeti felépítését, működésének rendszerét.

1. A Közös Hivatal azonosító adatai

 

1.1 A Közös Hivatal neve:                                    Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

1.2 A Közös Hivatal székhelye, címe:               5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

1.3 A Közös Hivatal kirendeltsége:                    5093 Vezseny, Templom u. 1.

1.4 Az alapító megnevezése:                                Tiszajenő Község Önkormányzat   

                                                                            Képviselő-   testülete,

Vezseny Község Önkormányzat

 Képviselő-testülete.

 

1.5 Az alapító okirat kelte, száma:                      2012. 12.10.

Tiszajenő Község  Önkormányzata:           97/2012.(XII.10.) Kt.sz    határozata                                                                                    

Vezseny Község Önkormányzata 65/2012(XII.10.) Kt. sz.  határozata.

 

1.6   Az alapítás időpontja:                                               2013.01.01.

1.7   A Közös Hivatal szakágazati besorolása:  8411 általános közigazgatás

1.8   A Közös Hivatal ÁFA alanyisága:                          nem ÁFA alany

1.9   A Közös Hivatal  fenntartója:                      Tiszajenő Község Önkormányzata,

                                                                                  Vezseny Község Önkormányzata

1.10 A Közös Hivatal illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Tiszajenő és Vezseny községek közigazgatási területére terjed ki.

 

2. A Közös Hivatal jogállása

2.1 A Közös Hivatal  jogi személy, melyet az alapító önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzatok működésével, valamint az önkormányzati és  államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre.

2.2  A Közös Hivatal önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési szerv.

3. A Közös Hivatal  felügyeleti szervei

  A Közös Hivatal  felügyeleti szervei:  Tiszajenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete

                                                               Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testület

 

4. A Közös Hivatal képviselete

 4.1 A Közös Hivatalt a jegyző képviseli.

4.2 A jegyző akadályoztatása esetén a Közös Hivatal képviseletét az aljegyző látja el.

 

II. FEJEZET

A KÖZÖS HIVATAL GAZDÁLKODÁSA ÉS  FELADATAI

5. A közös hivatal gazdálkodása

5.1 A gazdálkodási feladatokat a Közös Hivatal  Ügyrendjében, az éves költségvetési rendeletben és a belső szabályzatokban  meghatározottak szerint kell végezni.

5.2 A Közös Hivatal feladatellátásának tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeit a fenntartó önkormányzatok biztosítják.

5.3  A Közös Hivatal feladatainak forrásait a társult települések önkormányzatai a Közös Hivatal  működésére  vonatkozó „ Megállapodás közös hivatal alakításáról és fenntartásáról” című megállapodásban  rögzítettek   szerint biztosítják.

 5.4 Költségvetés, költségvetési előirányzatok:

 Tiszajenő Községi Önkormányzat éves költségvetési rendelete magában foglalja a   

  Közös Hivatal elkülönített     költségvetési előirányzatait.

5.5 A Közös Hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

A Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatain belül gazdálkodik a  magasabb rendű jogszabályokban meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban foglaltak szerint.

5.6 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások:

A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott előirányzatok felhasználására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolásra vonatkozóan az ügyrend és a  gazdasági-pénzügyi szabályzatok rendelkezései az irányadók.

5.7 Költségvetési ellenőrzés

5.7.1A költségvetési ellenőrzés részletes szabályait  a vonatkozó szabályzatok és  az ellenőrzési  nyomvonal tartalmazza.

5.7.2 Belső ellenőrzés

A Közös Hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a jegyző a felelős.

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a Közös Hivatalban  folyó

-     szakmai tevékenységgel összefüggő és

-     gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos  ellenőrzési feladatokat.

 A  belső ellenőrzési feladatot a belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló megállapodás alapján független szervezet végzi.

Az ellenőrzések tapasztalatait a jegyző folyamatosan értékeli, és azok alapján  kezdeményezi a szükséges intézkedések  megtételét.

6. A Közös Hivatal feladatai

 6.1 A Közös Hivatal  feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,   továbbá az egyéb jogszabályok határozzák meg.

A Közös Hivatal  számára meghatározott feladatok Közös Hivatal  dolgozói közötti megosztásáról a jegyző gondoskodik.

6.2.1 A Közös Hivatal  alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatosan:

a) ellátja a Képviselő-testületek és a bizottságok működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat,

b) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testületek munkáját,

c) közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében,

d) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testületek és a bizottságok döntéseit a polgármesterek és a jegyző operatív vezetésével.

6.2.2 A Közös Hivatal  alapvető feladata az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek ellátása az ügyek döntésre történő szakszerű előkészítésével és végrehajtásával.

6.3 A  Közös Hivatal  alaptevékenysége(i):

Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek körét az SZMSZ 1.. számú melléklete tartalmazza.

6.4  A  Közös Hivatal  vállalkozási tevékenysége(i): A Közös Hivatal  vállalkozási tevékenységet nem folytat.

  1. fejezet  

a Közös Hivatal  IRÁNYÍTÁSA, szervezeti felépítése, MŰKÖDÉSÉNEK RENDSZERE

 

7. A Közös Hivatal  irányítása

 7.1 A polgármesterek a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörükben irányítják a Közös Hivatalt  .

7.2 A Közös Hivatalt  a  jegyző vezeti.

7.3 A jegyző kinevezésének rendje:

7.3.1 A jegyzői állást  nyilvános pályázat útján kell betölteni. . Ezen rendelkezés alól kivételt képez az az eset, ha jogszabály pályázat kiírása nélkül is lehetővé teszi a jegyzői álláshely betöltését, a jegyző kinevezését.

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a képviselő-testületek döntése figyelembe vételével a székhely önkormányzat polgármestere irányítja.

7.3.2 A jegyzőt a Közös Hivatalt  alapító önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntéssel nevezik ki.

A kinevezés határozatlan időre szól.

 

8. A Közös Hivatal  létszáma, szervezeti felépítése

8.1 A közös hivatal létszáma 11 fő.

8.2 A Közös Hivatal  szervezeti felépítését az SZMSZ 2.. számú melléklete tartalmazza.

 

9. A Közös Hivatal  működésének rendszere

 9.1 Munkarend

 A Közös Hivatal     munkarendje a következő:

Hétfőtől – csütörtökig:     8,00 – l6,30 –ig

Pénteken:                          8,00 – l4,00 –ig.

 

A munkaközi szünet ( ebédidő)  30 perc, naponta 12,00 és 12,30 között.

 

9.2 Munkaköri leírások

 9.2.1 A köztisztviselők  feladataikat személyre szabott munkaköri leírás alapján kötelesek végezni.

9.2.2 A dolgozók munkaköri leírását a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző készíti el.

 9.3 A helyettesítés rendje

Az ügyintézők munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

 

9.4 Az ügyfélfogadás rendje

9.4.1 Az ügyfélfogadás rendje a Közös Hivatal  székhelyén: (Tiszajenő, Vasút utca11.)                                                         

 

Hétfő:       8,00 – 12,00  13,00-16,00

Kedd:       nincs ügyfélfogadás     

Szerda:     8,00 – 12,00  13,00-16,00

Csütörtök: 8,00 – 12,00     13,00–16,00

Péntek:      nincs ügyfélfogadás

 

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő:        8,00 – 12,00 óráig

Kedd:        nincs ügyfélfogadás

Szerda:      8,00 – 12,00 óráig

Csütörtök: 8,00 – 12,00 óráig

Péntek:      nincs ügyfélfogadás

 

9.4.2 Ügyfélfogadás rendje a Közös Hivatal  kirendeltségén (Vezseny, Templom u. 1)

Hétfő:            8,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Kedd:             nincs ügyfélfogadás

Szerda:          8,00 – 12,00  13,00- 16,00

Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás

Péntek:          8,00 – 12,00

 

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő:                          8,00 – 12,00 óráig

Kedd:                           nincs ügyfélfogadás

Szerda:                        8,00 – 12,00 óráig

Csütörtök:                   nincs ügyfélfogadás

Péntek:                        nincs ügyfélfogadás

 

9.4.3 A jegyző , vagy az  általa e feladattal megbízott személy hetente egy alkalommal,  pénteki napon 8,00 – l2,00 óráig a Kirendeltségen ügyfélfogadást tart.

 

9.5 A Közös Hivatal  ügyiratkezelése

 

A Közös Hivatalnál  az ügyiratok kezelése a székhelyen és a kirendeltségen  történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a  jegyző felelős.

Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

 

9.6 A kiadmányozás rendje

A kiadmányozási jogot feladataiknak és hatásköreinek megfelelően a polgármesterek és a jegyző gyakorolják.

Az aljegyző a munkaköri leírásában meghatározott körben kiadmányozza a Kirendeltség feladatkörébe tartozó ügyek kiadványait.

 Az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos ügyekben a kiadmányozási jogot az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó igazgatási ügyintéző gyakorolja.

A Közös Hivatalban  a kiadmányozás rendjének részletes szabályait a kiadmányozási szabályzat tartalmazza.

 

 

9.7 Bélyegzők használata, kezelése

 

A Közös Hivatal bélyegzői a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegzők, melyek felirata:

 

„Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal”

„ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője”

„Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője ”

A Közös Hivatalban használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a bélyegző lenyomatát, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.

 

9.8 Vagyonnyilatkozat

 

A Közös Hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselők tekintetében a vagyonnyilatkozat-tételre köteles munkaköröket a Közös Hivatal Ügyrendje  tartalmazza.

 

9.9 Ügyrend

A Közös Hivatal  Ügyrendjét az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.

 

 

  1. IV.             FEJEZET
  • záró rendelkezések

 

10.  Az SZMSZ hatálybalépése

 

Az SZMSZ Tiszajenő Község Önkormányzata képviselő – testületének 100/2012. (XII.18.)Kt.sz., Vezseny Község Önkormányzata képviselő – testületének 73 /2012. (XII.17)Kt.sz. határozataiban foglalt jóváhagyással 2013. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 A Közös Hivatal által ellátandó és a szakfeladat-rend szerint besorolt

alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és

vállalkozási tevékenységek

 

Alaptevékenysége:

Szakágazat: 8411 általános közigazgatás

Szakfeladatok:

 

841114                      Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115                      Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841116                      Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

                                 kapcsolódó tevékenységek

841117                      Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó

                                 tevékenységek

841118                      Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126                      Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási

                                 tevékenysége

841901                      Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841173                      Statisztikai tevékenység

 

     

 2. számú melléklet

 TISZAJENŐI kÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  HIVATAL szervezeti felépítése

 

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal:

Tiszajenő, Vasút utca 11.

                                               1 fő körjegyző

                                               6 fő köztisztviselő

 

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  Vezsenyi Kirendeltsége:

Vezseny, Templom utca. 1.

 

                                               1 fő aljegyző

3 fő köztisztviselő

SZERVEZETI  ÁBRA

 

                   Tiszajenő Község Polgármestere  -   Vezseny Község Polgármestere

 

Jegyző

                           Köztisztviselők (Tiszajenő)        Aljegyző - Köztisztviselők (Vezseny)

  

1. számú függelék

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

 

ÜGYRENDJE

I.

A Közös Hivatal jogállása, szervezeti felépítése

 

1. A Közös Hivatal  jogállása

 

1.1. A Közös Hivatal önálló jogi személy, a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő és  gazdálkodó  költségvetési szerv.

 

 1.2.A Közös Hivatal  Tiszajenő és Vezseny Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei  által létrehozott egységes szerv, amely a polgármesterek irányításával látja el feladatát.

1.3. A Közös Hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik.

2. A Közös Hivatal megnevezése, székhelye

   2.1. A Közös Hivatal megnevezése:

    Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

 

     Székhelye:

     Tiszajenő, Vasút utca 11. sz. 5094.

     Telefon: 56/434-550.

     Telefax: 56/434-134.

     Email: info@tiszajeno.hu

 

     Kirendeltsége:

     Vezseny, Templom utca 1. sz. 5093

     Telefon: 56/459-021

     Telefax: 56/459-022

      Email: info@vezseny.hu

 

3. A Közös Hivatal szervezeti felépítése  

    3.1. A Közös Hivatal szervezeti felépítése:

 

      Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal:

      5094  Tiszajenő, Vasút utca 11.

                                               1 fő körjegyző

                                               6 fő köztisztviselő

      Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  Vezsenyi Kirendeltsége:

      5093 Vezseny, Templom utca 1.

                                               1 fő aljegyző

3 fő köztisztviselő

 

II.

A Közös Hivatal  irányítása, vezetése, működése

 

4. A Közös Hivatal irányítása, vezetése

 4.1. A polgármesterek a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörükben  irányítják a Közös Hivatalt.

 4.2. A Közös Hivatalt  a jegyző vezeti.

 

5. A Közös Hivatal  munkarendje

 5.1. A Közös Hivatal   munkarendje a következő:

Hétfőtől – csütörtökig:     8,00 – l6,30 –ig

Pénteken:                          8,00 – l4,00 –ig.

 

5.2. A munkaközi szünet ( ebédidő)  30 perc, naponta 12,00 és 12,30 között.

 6. Az ügyfélfogadás rendje

 

6.1.           Az ügyfélfogadás rendje a Közös Hivatal székhelyén: (Tiszajenő, Vasút utca 11.)                                                      

Hétfő:                       8,00 – 12,00 13,00-16,00

Kedd:                         nincs ügyfélfogadás           

Szerda:                      8,00 – 12,00 13,00-16,00

Csütörtök:                 8,00 – 12,00  13,00-16,00

Péntek:                    nincs ügyfélfogadás

 

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő:                         8,00 – 12,00 óráig

Kedd:                          nincs ügyfélfogadás

Szerda:                       8,00 – 12,00 óráig

Csütörtök:                  8,00 – 12,00 óráig

Péntek:                       nincs ügyfélfogadás 

 

6.2.  Ügyfélfogadás rendje a Közös Hivatal  kirendeltségén (Vezseny, Templom  utca 1.)

Hétfő:                          8,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Kedd:                           nincs ügyfélfogadás

Szerda:                        8,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Csütörtök:                   nincs ügyfélfogadás

Péntek:                        8,00 – 12,00

 

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő:                          8,00 – 12,00 óráig

Kedd:                           nincs ügyfélfogadás

Szerda:                        8,00 – 12,00 óráig

Csütörtök:                   nincs ügyfélfogadás

Péntek:                        nincs ügyfélfogadás

6.3.  A jegyző , vagy az  általa e feladattal megbízott személy hetente egy alkalommal, pénteki napon 8,00 – l2,00 óráig a Kirendeltségen ügyfélfogadást   tart.

 6.4.  A települési képviselőket soron kívül,   munkaidőben bármikor, - lehetőleg előre egyeztetett időpontban - fogadni kell.

 

7.  Munkaköri rend, munkaköri leírás

 7.1.  A köztisztviselők,  feladataikat személyre szabott munkaköri leírás alapján kötelesek végezni.

A dolgozók munkaköri leírását a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző készíti  el.

A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő személy aláírásával igazolja.

A munkáltató a köztisztviselő kinevezésével egyidejűleg köteles a dolgozó  munkaköri   leírását is átadni.

 A munkaköri leírásokat folyamatosan aktualizálni kell, követniük kell a  hivatali rendben, a    feladat-rendszerben, jogszabályokban bekövetkezett változásokat.

 7.2. A munkaköri leírásokat az Ügyrend 1. számú  és 1/a számú melléklete tartalmazza.

 7.3. A munkavégzés során biztosítani kell a munkavédelmi szabályok betartását.

 7.4. A hivatal dolgozói naponta kötelesek az e célra rendszeresített jelenléti ívet vezetni, melyben fel kell tüntetni a munkába állás és az eltávozás pontos idejét,  és azt a dolgozó aláírásával igazolja.

A jelenléti ív vezetéséért valamennyi dolgozó személy szerint felelős.

A jelenléti ív ellenőrzése a jegyző feladata.

 

8. Ügyiratkezelés

8.1. A Közös Hivatalban  az ügyiratok kezelése a székhelyen és a kirendeltségen  történik.

8.2. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a jegyző felelős.

8.3. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

 

9. A kiadmányozás rend

 9.1. A kiadmányozási jogot feladataiknak és hatásköreinek megfelelően a polgármesterek és a jegyző gyakorolja.

9.2. Az aljegyző a munkaköri leírásában meghatározott körben kiadmányozza a Kirendeltség feladatkörébe tartozó ügyek kiadványait.

9.3. Az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos ügyekben a kiadmányozási jogot az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó igazgatási ügyintéző gyakorolja.

9.4.A  kiadmányozás rendjének részletes szabályait a kiadmányozási szabályzat tartalmazza.

10. Az iratok fejrészében használható megnevezések

 A Közös Hivatal feladatkörében kiadott iratok fejrészében az alábbi megnevezések használhatóak:

     10.1.  Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

     10.2.  Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége

     10.3.  Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 

11. A bélyegzők használatának rendje

 11.1. Az ügyiratok kiadmányozásánál bélyegzőt kell alkalmazni.

11.2. A Közös Hivatal bélyegzői a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegzők, melyek felirata:

„Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal”

„Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője”

„Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője”

11.3.A közös Hivatalban  használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a bélyegző lenyomatát, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba.

A bélyegző átvételét  az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazolja.

11.4. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.

11.5. Az elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált bélyegzőt vissza kell adni, a selejtezési eljárást le kell folytatni.

 

12. A munkáltatói jogok gyakorlása

12.1. A Közös Hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző az alábbiak  szerint gyakorolja:

     -    Engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságának kiadását.

-         Igazolja a dolgozók kiküldetési rendelvényeit.

-         Dönt a köztisztviselők

= kinevezéséről,

= felmentéséről,

           = javadalmazásáról,

           = jutalmazásáról,

           = kitüntetéséről,

           = fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről,

           = anyagi és fegyelmi felelősségre - vonásáról.

 

12.2. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás

visszavonásához,  jutalmazásához a munkavállaló munkavégzésének helye szerinti  polgármester egyetértése szükséges.

12.3. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Tiszajenő Község  Polgármestere gyakorolja azzal, hogy Vezseny Község Polgármesterének előzetes véleményét (egyetértését) is figyelembe kell venni.

13. A köztisztviselők részére nyújtható pótlékok

A mindenkori illetményalap 40 %-a képzettségi pótlékként illeti meg a

gazdálkodási, pénzügyi  feladatokat ellátó köztisztviselőket, amennyiben mérlegképes könyvelői végzettséggel  rendelkeznek. 

 

14. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök   

A Közös Hivatalban  vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az alábbi munkakörökben dolgozó  köztisztviselők:

-         jegyző

-         aljegyző

-         anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző

-         gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző

-         pénzügyi, adóügyi ügyintéző

 

15. A helyettesítés szabályozása  

15.1. A Közös Hivatalban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

15.2. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes -munkavállalókat érintő-  konkrét feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

15.3. A jegyző helyettesítésére az aljegyző jogosult, aki  

-     a jegyző távolléte esetén ellátja a vezetői feladatokat,

-     ellátja a Közös Hivatal felügyeletét

-     képviseli a Közös Hivatalt.

16.  Kiküldetés

16.1. A kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Közös Hivatal állományában  lévő munkavállalók  vonatkozásában a jegyző gyakorolja.

16.2.Amennyiben a kiküldetéshez saját gépkocsi szükséges, annak hivatali célú igénybevételét  a jegyző engedélyezi.

III.

A testületi előterjesztések előkészítésének és a döntések végrehajtásának rendje

 17. A döntés- előkészítés alapvető szabályai

17.1. A Közös Hivatal ügyintézői szakmailag segítik a képviselő-testület és a bizottságok munkáját.

17.2. Előterjesztés /beszámoló, javaslat, jelentés, tájékoztatás, stb./ általában    írásban,  kivételesen szóban tehető.

Szóbeli előterjesztés esetén értelemszerűen figyelemmel kell lenni az  előterjesztések általános követelményeire.

 17.3. Az előterjesztés fő részei:

            - az ügy tárgya, előzményei, tényállás ismertetése, korábbi döntések, és

             azok végrehajtásának állása, jogszabályi keretek, a döntési alternatíva

             és indokolása, esetleges költségkihatás várható következménye,

            - határozati javaslat, vagy rendelet-tervezet. A végrehajtásért felelős sze-

            mélyek,  határidők megjelölése. A meghozandó döntéssel érintett koráb-

            -bi testületi döntések módosítása, kiegészítése, vagy hatályon kívül  he -                   

            -lyezése.

 18. Az előterjesztés alaki követelményei

 18.1. Az írásban benyújtott előterjesztés 10 gépelt oldalnál több nem lehet.

18.2. Szóbeli előterjesztés legfeljebb 15 perc lehet.

18.3.  Pontos, tömör megfogalmazásra, logikus felépítésre kell törekedni.

 A határidőt év, hó, nap megjelöléssel kell meghatározni, amely a kitűzött feladat  egyszeri végrehajtására vonatkozik.

 Hosszabb távú feladat esetén folyamatos megjelölés is alkalmazható.

19. A döntés előkészítés eljárási szabályai

19.1.A testületi anyagok megfelelő előkészítéséért a téma szerint illetékes ügyintéző a felelős. 

 Ha a téma több ügyintéző feladatkörét érinti, úgy egymással kötelesek együttműködni és tevékenységüket koordinálni.

 

19.2. A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző törvényességi észrevételével  terjeszthető testület elé.

Jogszabálysértés esetén az anyag készítője köteles azt átdolgozni és azt követően a jegyzőnek bemutatni.

19.3.  A bizottság elé kerülő előterjesztést, a bizottsági ülés napirendjét az illetékes ügyintéző egyezteti a bizottság elnökével.

 

19.4. A képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztést legkésőbb az ülést  megelőző 15.  napon el kell juttatni a jegyzőhöz, aki gondoskodik a meghívó és az írásos testületi anyag érintettek részére történő kézbesítéséről.

19.5.  Bizottság elé kerülő anyagok kézbesítéséről az illetékes ügyintéző gondoskodik.

20. A döntések végrehajtásának rendje

 

20.1. A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a felelősként megjelölt személy köteles gondoskodni. 

A határozat tárgya szerint illetékes  ügyintéző közreműködik a határozat végrehajtásában és  a végrehajtás ellenőrzésében.

20.2.A  polgármester a két egymást követő soron következő rendes testületi ülés között történt eseményekről polgármesteri jelentésben tájékoztatja a képviselő-testületet.

A polgármesteri jelentés része a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester és a bizottságok által, és a polgármester saját hatáskörében meghozott döntéseiről szóló rövid, tömör ( számszerű) tájékoztatás, melyet az illetékes ügyintéző állít össze.

IV.

Gazdálkodási feladatok

 21. Számviteli nyilvántartások vezetése

 21.1.A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és a vonatkozó  kormányrendeletben meghatározott alapelveket.

21.2.Minden gazdasági eseményről, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni.

21.3. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek.

21.4. Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat

  • amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat,
  • amelyért nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, továbbá
  • a készpénz kezeléséhez kapcsolódó nyomtatványokat.

21.5. Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók.

21.6. A számviteli nyilvántartások vezetéséhez, a bizonylatok kezeléséhez részletes előírásokat a számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmaz.