2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok:

-  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

-  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény,

-   Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje.

-   Tiszajenő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

-   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

-   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

-   A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény

-  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény

-  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény,

-  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

               CXCIX.   törvény.

   Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

    Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1./ Egészségügyi, Szociális ellátás

a)       kommunális segély megállapítása, folyósítása,

b)       gyermekszületési támogatás,

c)        Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

2./ Sport feladatok

a)       Sportöltöző fenntartása

3./ Egyéb feladatok

a)              Lakosság önszerveződő közösségei ( társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek ) tevékenységének segítése, támogatása

b)              Közbiztonság helyi feladatainak támogatása ( körzeti megbízotti iroda, internet kapcsolat térítésmentes biztosítása)

c)              Falugazdászi tevékenység támogatása ( iroda, irodai infrastruktúra térítésmentes biztosítása)

d)              Családsegítői feladatok támogatása ( iroda, irodai infrastruktúra térítésmentes biztosítása)

 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Ügyleírások menüpontban

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

-Települési szilárd hulladék szállítás : Vetikom Nonprofit Kft         Vezseny, Templom utca 1.

- Települési folyékony hulladék szállítás

  Kormos Szilveszter vállalkozó

- Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás TRV Zrt Szolnok

- Köztemető fenntartása

  Kegyelet Temetkezési Kft.

- Alapfokú nevelés, oktatás

  Szent István  Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

- Egészségügyi és Szociális alapellátás

   Háziorvos: Dr Ónodi Med Bt (Tiszavárkony)

  Fogorvos: a  MED-DENT 2000 BT. (Törökszentmiklós, Fáy

    Ltp.7/2.: PF:120)

   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

   Egyesített Szociális Intézménye

   -Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Szolnoki Kistérség

   Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Szerkesztés alatt…

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IV.26.) rendelete szerint, továbbá a  testületi ülések jegyzőkönyvei szerint

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A  testületi ülések jegyzőkönyvei szerint

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények menüpontban

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

-

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Szerkesztés alatt…

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatkezelési Szabályzat szerint

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Szerkesztés alatt…

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Szerkesztés alatt…

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Szerkesztés alatt…

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

-

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Szerkesztés alatt…

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Szerkesztés alatt…

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Szerkesztés alatt…

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Szerkesztés alatt…

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-