Településrendezési Terv

TÁJÉKOZTATÓ

 Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Tiszajenő Község Önkormányzata elkészítteti Tiszajenő Község Településrendezési Tervét.

Megtekinthető:  http://tiszajeno.hu/page/telepuelesrendezesi-terv

Az egyeztetési dokumentációval kapcsolatosan Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében  Tiszajenő község közigazgatási területének belterületén,  illetve külterületén történő településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a községben működő, elismert egyház észrevételt, véleményt tehet.

A véleménynyilvánítás határideje 15 nap:   2021. április 19. – 2021. május 5.-ig

 Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott határidőben kizárólag a tervdokumentációval kapcsolatban Tiszajenő Község Polgármesteréhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással és aláírással ellátott véleményben lehet.

A véleményeket elektronikus úton az info@tiszajeno.hu email címre , postai úton az 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.  postai címre lehet benyújtani.

 Tiszajenő, 2021. április 14.

 Tisztelettel          

                         Virág József    polgármester


Óvodai beíratás

Szent István Római Katolikus Iskola és Óvoda „Jó Pásztor” Tagóvodája

5094 Tiszajenő,Széchenyi u. 28.

 

H I R D E T M É N Y

Óvodai jelentkezésre, beíratásra

 

A Szent István Római Katolikus Iskola és Óvoda „Jó Pásztor” tagóvodája a 2021/2022 Nevelésiévre történő

óvodai jelentkezés és beíratás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:

 Az Óvodába történő beíratkozás ideje: 2021.Április 20.  9:00 - 15:00

                                                                       2021.Április 21.  9:00 -15:00

                                                                       2021.Április 22.  9:00 -15:00

                            helye: 5094 Tiszajenő,Köztársaság u. 2.

/A járványra való tekintettel ettől eltérő, elektronikus beiratkozás esetén tájékoztatjuk a jelentkezőket/

 A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló döntésről

2021. Május 10. napjáig kapnak értesítést a szülők.

 A jelentkezési lap letölthető a https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu honlapon

 

Vágó Béla igazgató                                                                                                        Pusztainé Lázár Ágnes tagintézmény vezető


Iskolai beíratkozás

Szent István Római Katolikus Iskola és Óvoda

5094 Tiszajenő,Széchenyi u. 28.

H I R D E T M É N Y

Iskolai jelentkezésre, beíratásra

 

A Szent István Római Katolikus Iskola és Óvoda (OM azonosító:201669) a 2021/2022 Tanévre történő

iskolai jelentkezés és beíratás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket:

 

Az iskolába történő beíratkozás ideje: 2021.Április 15.és 16. 9:00 és 17:00 óra között

                            helye: 5094 Tiszajenő,Széchenyi u. 28.

/A járványra való tekintettel ettől eltérő, elektronikus beiratkozás esetén tájékoztatjuk a jelentkezőket/

 

A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alapján a felvételről szóló döntésről

2021. Április 24. napjáig kapnak értesítést a szülők.

 

A jelentkezési lap letölthető a https://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu honlapon

Vágó Béla igazgató

Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint:

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.  

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek. A fenti jogszabályi helyen megjelölt „felmentést engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint:

EMMI rendelet 22. § (1) *  A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.  

(2) *  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben *  meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

(4) *  Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint körzettel nem rendelkező általános iskola a településről és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai nevelésben kívánják részesíteni.

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat az EMMI rendelet 95. § szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak. A jelentkezési lap mellé szükséges csatolni a plébánosi ajánlást, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről 2021. április 24-ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.

A JELENTKEZÉS, BEÍRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ISKOLÁBA!

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek beíratására, az iskolai jogviszony létesítésére.

Az iskolai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya)
  • a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait
  • a gyermek keresztlevelét (amennyiben van)
  • Továbbá a gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében.
  • Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján).

 

 

 

 


Tisztelt Lakosság!

T Á J É K O Z  T A T Á S

Tiszajenő Község Önkormányzata a 2005/2020(XII.24.) Korm.határozat alapján

közlekedésfejlesztési feldatainak támogatására,

a TEMETŐHÖZ vezető út felújítására, 84.200.000.-Ft összegű támogatásban részesült.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7