FIGYELEM

TÁJÉKOZTATÓ

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának,

Kormányablak busz ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai: 2021. szeptember 13. (hétfő)

Tószeg: 08:00 – 10:00 Tószeg, Rákóczi út 35. Könyvtár előtti terület

Tiszavárkony: 10:30 – 12:00 Tiszavárkony, Hősök tere

Tiszajenő: 12:30 – 14.00 Tiszajenő, Vasút út 11. Községi Önkormányzat épülete előtti terület

Vezseny: 14:30 – 16:00 Vezseny, Templom u. 1. Községháza előtti parkoló

Intézhető ügyek köre: • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele • Ügyfélkapu regisztráció • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz


PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező Tiszajenő, Petőfi utca 20. szám alatti,  034/27 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint:

 1./ Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:

Tiszajenő Község Önkormányzata

5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Tel.: 56-434-550

 2./ A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlanok értékesítése.

 

3./ Az értékesítésre kerülő ingatlan címe, helyrajzi száma: 5094 Tiszajenő, Petőfi utca 20. szám, 034/27 hrsz.

 4./ Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

-          30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

-          gazdasági társaság csak a törvényes képviselője, vagy a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

5./ Az ajánlatok  benyújtásának helye:

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal titkársága 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

 

6./ Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton.

Az ajánlat minden oldalát aláírással kell ellátni.

Az ajánlatot zárt borítékban – feladó nevével, címével ellátva - kell benyújtani, a borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni: „ Pályázati ajánlat a Tiszajenő  hrsz-ú ingatlan megvételére”.

 

7./ A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

 A  vételárat kizárólag egy összegben lehet megfizeti.

A pályázat elbírálásánál a lakás bérlőjét elővételi jog illeti meg.

 A kiíró csak a pályázat nyertesével, annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 8./ Az ingatlan legalacsonyabb vételára:

A kiíró az ingatlan legalacsonyabb vételárát  300.000,- Ft-ban határozza meg.

 

9./ Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

- pályázó neve, címe,

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról,

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadásáról.

 10./ Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. szeptember 14. ( kedd) 10,00 óra. ( A postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük.)

 11./ Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

12./ A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Virág József polgármester tel.: 56-434-550.

 13./ Pályázatok elbírálása:

Az ajánlatokat a képviselő-testület a beadási határidőt követő első soron következő testületi ülésén bontja fel és bírálja el.

 14./ Egyéb információk:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 Tiszajenő, 2021. augusztus  13.

 

                                                                                                   Virág József

                                                                                                   polgármester

 


EBOLTÁS

Ebek Veszettség elleni oltása 2021.év

2021.szeptember.08-án:  7:30 –  9:00  Csikós vendéglő előtti terület    

(szerdai napon)                   9:00 –  9:30  Pálosi sarok

                                                   9:30 – 11:00 Tiszajenő alsó vasúti megálló

 Pótoltás 2021.szeptember 15-én :  15:00 – 16:00 Rákóczi út 76.sz.

 (szerdai napon)                          (Andrus Pál lakóingatlana mögött)

Az ebek veszettség elleni oltása minden 3 hónapos kort betöltött eb esetében kötelező!

Kérjük az oltási könyvet szíveskedjen magával hozni! 

Oltás ára:4.000,-Ft/eb.

Az elveszett, vagy új oltási könyvet az állatorvos a helyszínen biztosítja. Az ebek chippel történt ellátását ellenőrzik, (miután ez kötelező) s amennyiben az eb chippel való ellátása még nem történt meg, annak a chip költsége 3.500,-Ft/eb.

 Tiszajenő,2021.augusztus 26.

 

 

                                                                       Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                        jegyző

 

 


Településrendezési Terv

TÁJÉKOZTATÓ

 Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Tiszajenő Község Önkormányzata elkészítteti Tiszajenő Község Településrendezési Tervét.

Megtekinthető:  http://tiszajeno.hu/page/telepuelesrendezesi-terv

Az egyeztetési dokumentációval kapcsolatosan Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében  Tiszajenő község közigazgatási területének belterületén,  illetve külterületén történő településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a községben működő, elismert egyház észrevételt, véleményt tehet.

A véleménynyilvánítás határideje 15 nap:   2021. április 19. – 2021. május 5.-ig

 Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott határidőben kizárólag a tervdokumentációval kapcsolatban Tiszajenő Község Polgármesteréhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással és aláírással ellátott véleményben lehet.

A véleményeket elektronikus úton az info@tiszajeno.hu email címre , postai úton az 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.  postai címre lehet benyújtani.

 Tiszajenő, 2021. április 14.

 Tisztelettel          

                         Virág József    polgármester

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7