PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Figyelem határidő hosszabbítás 2023.11.07

Szerző: compnet Közzétéve:

Tiszajenő Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok számára.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 7.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  2. a szociális rászorultság igazolására szolgáló egyéb iratok
  3. „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2023/2024. tanév I. félévéről

A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Pályázók köre

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

„A” típusú pályázat esetén:

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

B” típusú pályázat esetén:

2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatkat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
  • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem, vagy csak részben teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatbeadáshoz az  EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen vagy az 56/434-550-es telefonszámon Fazekasné Kurucz Tünde ügyintézőtől kérhetnek felvilágosítást.

Tiszajenő, 2023. október 3.

                                                                              Virág József

                                                                              polgármester

Kategóriák: Hírek