PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Szerző: compnet Közzétéve:

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező tiszajenői  0156/31 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére az alábbiak szerint:

1./ Az ajánlatot kiíró neve, székhelye:

Tiszajenő Község Önkormányzata

5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Tel.: 56-434-550

2./ A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3./ Az értékesítésre kerülő ingatlan címe, helyrajzi száma: 5094 Tiszajenő,  0156/31 hrsz.

4./ Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

  • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
  • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője, vagy a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

5./ Az ajánlatok  benyújtásának helye:

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal titkársága 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

6./ Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton.

Az ajánlat minden oldalát aláírással kell ellátni.

Az ajánlatot zárt borítékban – feladó nevével, címével ellátva – kell benyújtani, a borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni: „ Pályázati ajánlat a Tiszajenő 0156/31 hrsz-ú ingatlan megvételére”.

7./ A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

 A  vételárat kizárólag egy összegben lehet megfizetni.

A kiíró csak a pályázat nyertesével, annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

8./ Az ingatlan legalacsonyabb vételára:

A kiíró az ingatlan legalacsonyabb vételárát  2.000.000,- Ft-ban határozza meg.

9./ Az ajánlatok minimális tartalmi elemei:

– pályázó neve, címe,

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról,

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadásáról.

10./ Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2023. április 3. ( hétfő) 16,00 óra. ( A postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük.)

11./ Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

12./ A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Virág József polgármester tel.: 56-434-550.

13./ Pályázatok elbírálása:

Az ajánlatokat a beadási határidőt követő első soron következő ülésén az Ügyrendi és Szociális Bizottság bontja fel és a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.

14./ Egyéb információk:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Tiszajenő, 2023. március 1.

                                                                                                   Virág József

                                                                                                   polgármester

Kategóriák: Hírek